Aymbw 45

{Zh {Zhy hn[n

tmI : 1 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 101 - 120
121 - 140 141 - 160 161 - 180 181 - 200 201 - 229

X{X \Zyx ]n-am-`n-apJx ]ymx eLp-Z-I-Xzm, ]qhm

`nap-JmkvXp \ {]i-kyt Kpcp-Z-I-Xzm Zn-Wm-`n-apJm

\m ƒXn tZmjemx km[m-c-W-Xzm X{X kly-{]`

hmx IpjvSw P\-b-n. hny-{]-`hmx IpjvTw ]mptcm

K. ae-b-{]-`hmx Irao, atl-{-{]-`hmx o]-tZmZ

cmWn. lna-h{]-`hmx lrt{ZmK izbYp intcm-tcmK

o]-Z-K-f-K-m. {]m]ym-hym A]-cm-h-ym-mimw

kyq]-P-\-bo, ]mcn-bm{X {]`hmx ]ym _em-tcmKy

Imcy CXn.

21

 

22

]Sn-mdv `mK-tv A`n-ap-J-ambn Hgp-Ip \Zn-bnse shw eLp-Xz-ap--Xm-b-Xp-sImv ]y-am-Ip-p. Ing-tmv A`n-ap-J-ambn Hgp-Ip \Zn-bnse shw Kpcp-Xz-ap--Xm-b-Xp-sImv \-X-. sXtm--`n-ap-J-ambn Hgp-Ip shw km[m-cW \ne-bn-ep--Xm-b-Xp-sImv IpSp-X tZmj-ap--X-. kly-]-X-n \nv Hgp-In-h-cp shw IpjvT-tcm-K-sf Dm-p--Xm-Ip-p. hny ]-X-n \nsm-gp-In-h-cp shw IpjvT-tcm-K--tfbpw ]mp-tcm-K--tfbpw Dm-p--Xm-Ip-p. ae-b-]-X-n\n-sm-gpIn hcp shw Iran-tcm-K-sf Dm-p--Xm-Ip-p. lnam-e-b-n \nsm-gp-In-h-cp shw lrt{Zm-Kw, tim^w, Xe-th-Z-\, s]cp-m-ev, Kf-Kw Chsb Dmp--Xm-Ip-p. Ahn (D-bn-\n) {]tZ-i-n \nv Ing-tmpw ]Sn-m-tdmpw Hgp-Ip shw Ai-ns\ Dm-p--Xm-Ip-p. ]mcn-bm-{X-bn \nsm-gp-In-h-cp shw ]yhpw _e-{]-Zhpw Btcm-Kys Dm-p--Xp-am-Ip-p.

\Zyx-io-{L-h-lm-elLvhyx t{]mm-bm-m-ate ZImx

Kpvhvbx ssihmI kwOmx Iep-jm-a--Km-bmx

{]mtbW ktZym-a-cpjp kXnm eh-Wm-\znXm

eLvhyx ka-[p-cm-ssh ]ucp-tjbm _te-ln-Xmx.

23

bmsXmcp \Zn-bnse shw in-bmbn Hgp-Ip-Ibpw \n-e-hp-amtWm B shw eLp-Xz-ap--Xm-bn-cn-p-sav ]d-b-s-Sp-p. bmsXmcp \Zn-bnse shw ]mbsImv aqS-s-Sp-Ibpw Ie-p-Ibpw kmh-[m-\-n Hgp-Ip-Ibpw sNp-p-thm B shw Kpcp-Xz-ap--Xm-bn-cn-pw. acp-`q-an-I-fn IqSn Hgp-Ip an-hmdpw \Zn-I-fnse shw Ibv]v ck-tm-Sp-Iq-Sn-bXpw Dv ck-tmSp IqSn-bXpw a[p-c-c-k-tm-Sp-Iq-Sn-bXpw eLphpw s]ucpj-npw _e-npw \-Xp-am-Ip-p.

X{X ktjmw `uamWw {]Xyp-jkn, X{X-ly-a-eXzw

ssiXy-m-[nIw `h-Xn. k Gh Nm]mw ]tcm

KpW CXn.

24

InW Ipfw apX-embn `qan-bn\ns-Sp-p Fm-hn[ shhpw kqtcym-Z-b-nv apmbn FSp--Ww. Atm-gm-Is sh-nv \n-e-Xzhpw ssiXyhpw IqSp-X-em-bp-m-Ipw. AXp-sImv Xs B shw Ghpw KpW-ap--Xm-bn-cn-pw.

Znhmp Inc-ssWpjvSw \nim-am-an-p-c-iva`nx

Acp--a-\-`n-jyn Xpeyw K K\mw-_p-\m.

KK\mw _p{Xn-tZm-jLv\w Krlo-Xw-b kp`m-Pt\

_eyw ckm-b\w ta[yw ]m{Xm-t]-o-XXx ]cw.

25

 

26

]I kqcy-c-ivanbpw cm{Xn N{s civanbpw GIp-Xpw cp-Xz-an-m-Xpw hgp-h-gp-n-m--Xp-amb As-n Dĸp-gp-p-m-m--Xp-amb `pan-P-e-am-Is A-co Pe-np Xpey-am-Ip-p. \-]m-{X-n tiJ-cnp sh Pe-np Xpey-am-Ip-p. \ ]m{X-n tiJ-cnpsh ag-shw {XntZm-js ian-n-p-Xpw _es hn-n-p-Xpw ckm-b-\hpw _pn-i-nsb hn-n-p-Xpw BIp-p. IqSmsX shw tiJ-cnp shp ]m{Xs At]-np KpWw IpSq-Ibpw Ipd-bp-Ibpw sNp--Xm-Wv.

ctmLv\w ioXfw mZn-Pz-c-Zml hnjm-]lw

N{-Im-tm-hw hmcn ]nLv\w hnaew kvarXw.

27

N{-Im--a-Wn-bn \np--hn-p--Xmb shw cv apX-em-b-h-I-fpsS ]oUsb \in-n-p-Xpw AYhm Iyan-Io-Sm-Zn-I-fpsS D]-{Z-h-an-m-Xpw ioX-fhpw lrZb-nv Bm-Zs Dm-p-Xpw Pzcw, Npp-\o-d, hnjw Chsb \in-n-p-Xpw ]n-i-a-\hpw \n-ehpw Bbn-cn-pw, (""{Zh-XnN lna-c-ivam-hp-ZvKtX N-Imx CXn. `h-Xn.'')

aqm-]n-tmjvW Zmtljp hntj-c-t-a-Zm-Xytb

{`a-a-]-co-tXjp Xa-tI-h-aYu XYm.

DuztK c-]n-tN ioX-aw`x {]i-ky-tX.

28

taml-e-kyw, ]nw, DjvWw, Npp-\o-d, Ch-bnepw hnj-nepw c-{]-h-\-nepw aZm-Xy-b-nepw (a-Zy-ns hnIm-c-nepw) Xe-Np-, Bekyw Ch _m[n--Xnepw Xa-I-izm-k-nepw On-bnepw A{]-Imcw Duz-Km-an-bmb c-]n--nepw XWp shw \-Xm-Ip-p.

]miz-iqte {]Xn-iymtb hmX-tcmtK Kf-{Ktl

Bmt\ kvXnantX tImjvtT-kZyx ipt-\-h-Pztc

lnmbmw kvt\l-]otX N ioXmw-_p-]cn h-tb.

29

 

30

]miz-th-Z-\-bnepw ]o\-k-nepw hmX-tcm-K-nepw Kf-{K-l-nepw hbdv honepw hbdv kvXw`n--Xnepw (B-a-tZm-j-nepw) ha-\-hn-tc-N\w sNbvXp ipn-h-cp-nb DS-t\bpw \h-Pz-c-nepw Fn--bnepw kvt\l-]m\w sNbvX-Xnepw XWp--shw hn--Ww.

\mtZbw hmXf cqw Zo]\w eLp-te-J\w

XZ-`n-jy-n-a-[pcw km{w Kpcp-I-^m-h-lw.

XrjvWmLv\w kmckw _eyw Ijmbw a[pcw eLp

XmSmIw hmXew kz ZpI-jmbw ISp-]m-In-N.

hmX-t-jva-lcw hm]yw c mcw ISp-]n-fw

k mcw ]nfw Iu]w tjvaLv\w Zo]\w eLp.

Nuya-n-Icw cqw a[pcw Ip^-Iy-N

I^Lv\w Zo]\w lrZyw eLp {]{k-h-tWm--hw.

a[pcw ]n-i-a-\a hnZm-lyu-Zv`nZw kvarXw

sshIncw ISp-k-mcw tjvaLv\w eLp Zo]\w

ssIZmcw a[pcw t{]mw hn]mtI Kpcp-tZm-jew

XZz ]mez-e-ap-njvSw hnti-jm-tm-jew XpX.

kmap-{Z-ap-ZIw hn{kw ehWw k-tZm-j-Iy

At\-I-tZm-j-am-\q]w hmcy-`n-jyn Kln-Xw.

G`o-tm-ssjc kwbpw \nc-h-Zyp PmwKew

]mtIƒhnZmln XyjvWmLv\w {]ikvXw {]oXn-h-\w.

Zo]\w kzmZp-io-X tXmbw km[m-cWw eLp.

31

 

32

 

33

 

34

 

35

 

36

 

37

 

38

 

\Zn-bnse shw hmXs hn-n-p-Xpw cqhpw Zo]-\o-bhpw eLphpw teJ-\hpw (Dc-kn--f-bp-Xpw) BWv. Fm AXv hgp-h-gp-pXpw a[p-chpw km{hpw Kpcp-Xz-ap--Xp-am-sW-n I^s hn-n-p--Xm-Wv. Ipf-nse shw Zmls ian-n-p-Xpw _es Dm-p-Xpw Ijm-b-c-khpw a[p-c-c-khpw DXpw eLp-hp-am-Wv. XSm-I-nse shw hmXs hn-n-p-Xpw a[pcckhpw Ijm-b-c-k-hp-ap-Xpw ]mI-n ISp-c-k-ap--Xp-am-Ip-p. sNdnb Ipf-nse shw hmX-I-^-sf ian-n-p-Xpw mc-c-k-tm-Sp-Iq-Sn-bXpw Fcp-hpXpw ]ns hn-n-p-Xpw I^s ian-n-p-Xpw An-Zo-]vXn-bp-m-p-Xpw eLp-hp-am-Ip-p. s]mbvI-bnse shw Ansb hn-n-p-Xpw cphpw a[p-c-hp-am-sW-nepw I^s hn-n-m--Xp-am-Ip-p. Hgp-p-shw a[p-chpw ]n-i-a-\hpw Dĸp-gp-p-m-m-Xpw BIp-p. ]qgn-bnse shw Ic-Sp-c-k-ap-Xpw mc-ap-Xpw I^\m-i-Ihpw eLphpw Zo]-\-hp-am-Ip-p. hb-ense shw a[p-chpw ]mI-n Kpcphpw tZmj-h-I-hp-am-Ip-p. Ipnepw Ipgn-bn-ep-ap shw AXp-t]m-se-X-s-bmWv hnti-jnv AXv tZmj-sf hn-n---Xp-am-Ip-p. kap-{Z-nse shw Ba-K--ap-Xpw Dv ck-ap-Xpw k-tZm-j--tfbpw Dm-p--Xp-am-Ip-p. B\q]-tZ-i-nse shw At\I tZmj-sf Dm-p-Xpw hgp-h-gp-p-Xpw D]-tbm-Kn-p-hm sImm--Xp-am-Ip-p. PmwK-e-tZ-i-nse shw C-d tZmj--sfm-p-an-m-Xpw \-Xp-am-Ip-p. ka-{]-tZ-i-nse shw ]mI-n Ah-Zm-lnbpw Zmls ian-n-p-Xpw {]i-kvXhpw a\-n\p ktm-js Dm-p-Xpw Zo]-\hpw a[p-chpw ioX-fhpw eLphpw BIp-p.

 

I^-tatZm ƒ\nem-aLv\w Zn]\w hkvXn-tim-[\w

izmkp-Imk Pzc-lcw ]y-ap-jvtWm-ZI kZm.

bIzm-Yym-am\w \nthKw \njvt^\w \new eLp

NXp`m-Km-h-ti-jp Xtmbw KpW-h kvarX.

\ N ]cyq-jnXwtZbw IZm-]n-Zzm-cn-Pm-\Xm

Aavfo-`qXw It^m tio-\-lnXw X]n-]m-k-th.

aZy-]m-\m kap-Zv`q-tX-tcmtK ]ntm-ntX XYm

kn-]mX kap-tXzN iyX-ioXw {]i-ky-tX.

Zmlm-Xn-kmc ]nm-kyMv aqm aZy-hn-jmn-jp.

iyX-ioXw Pew-ikvXw XyjvWm-On-{`-ta-jp-N.

kv\nKvw kzmZp lnaw lrZyw Zo]\w hkvXn-tim-[\w

hrjyw ]n-]n-]m-kLv\w \mfn-tI-tcm-ZI Kpcp

Atcm-NtI {]Xn-iymtb {]tktI izbYu tb

a ƒmhp-Ztc IpjvtT Pzc-t\-{Xm-atb XYm

{hmWS a[p-tatl N ]m\obw a-am-N-tc.

CXn-P-e-hx

39

 

40

 

41

 

42

 

43

 

44

 

45

 

NqSp shw, I^-tcm-Kw, tatZm-tcm-Kw, hmX-tcm-Kw, Ba-tZmjw Chsb \in-n-p-Xpw An-Zo-]vXnsb Dm-p-Xpw hkvXnsb ipn-h-cp-p-Xpw izmk-tcmKw, Imkw Chsb ian-n-p-Xpw Ftmgpw ]y-am-bn-p-Xpw BIp-p. \-hw Xnf-n--Xmb shw tcmK-sf Dm-m-Xpw \pc-bn-m-Xpw \n-ehpw eLphpw Bbn-cn-pw. \men-sem-cp-`mKw Ipdp-Inb sh-am-Is Ghpw KpW-ap--Xm-bn-cn-pw. ]g-Inb shw Hcn-epw IpSn-p-hm sImSp--cp-sXv a\-n-em--Ww. ImcWw AXv ]pfn-c-k-ap-f-fXpw I^-nv Dt-i-ap-m-p-Xpw Bb-Xp-sImv Zml-i-a-\-np \-X-. aZy-]m\w sImp-mb tcmK-nepw ]n-tcm-K-nepw A{]-Imcw kn-]m-X-tcm-K-nepw Imn--Wp shw \-Xm-Ip-p. Npp-\o-d, AXn-km-cw, c-]n-w, tamlm-e-kyw, aZy-]m\wsImp tcmKw, hnj-tcm-Kw, Zmlw, On, Xe-Np- Ch-I-fnepw Imn--Wp shw \-Xm-Ip-p. tXm-shw kv\nKvhpw a[p-chpw ioXhpw lrZyhpw An-Zo-]vXnsb Dm-p-Xpw hkvXnsb ipn-h-cp-p-Xpw Kpcphpw BIp-p. Atcm-N-I-nepw ]o\-k-nepw hmbn \nv shw Hen-p--Xnepw tim^-nepw b-nepw An-am-y-nepw atlm-Z-c-nepw IpjvT-nepw Pzc-nepw t\{X-tcm-K-nepw {hW-nepw a[p-ta-l-nepw shw Aev]w am{Xw D]-tbm-Kn--Ww.

tmI : 1 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100 101 - 120
121 - 140 141 - 160 161 - 180 181 - 200 201 - 229